member01 3

 

ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก กำหนดไว้ 4 ประการ
ประเภทสมาชิก  ให้กำหนดไว้ 4 ประเภทดังนี้
                1.  สมาชิกสามัญ
                2.  สมาชิกวิสามัญ
                3.  สมาชิกสมทบ
                4.  สมาชิกกิตติมศักดิ์
คุณสมบัติของสมาชิก
                1.   สมาชิกสามัญ          หมายถึง   บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาคลินิก
                2.   สมาชิกวิสามัญ         หมายถึง   บุคคลที่ทำงานติดต่อเกี่ยวข้องกับงานทางด้านจิตวิทยาคลินิกและสุขภาพจิต
                3.   สมาชิกสมทบ          หมายถึง   นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาด้านจิตวิทยาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่สนใจ
                4.   สมาชิกกิตติมศักดิ์      หมายถึง   บุคคลที่มีความรู้ความสามารถทำประโยชน์ทางด้านจิตวิทยาคลินิกและสุขภาพจิต ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก
การสมัครเข้าเป็นสมาชิก
                การสมัครเป็นสมาชิกสามัญ  วิสามัญ  และสมทบนั้น  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมได้ที่นายทะเบียน  นายทะเบียนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติตามที่คณะ กรรมการบริหารสมาคมมีมติมอบหมาย  และเมื่อได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแล้วให้ผู้สมัครชำระค่าสมาชิกได้ที่ เหรัญญิก  


member01 4           

สิทธิของสมาชิก
                  1.  สมาชิกมีสิทธิสมัคร  และได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหาร (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
                2.  มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
                3.  มีสิทธิเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยหรือต่อที่ประชุมวิชาการประจำปี
                4.  ได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมทางด้านวิชาการและอื่นๆ เท่าที่คณะกรรมการบริหารสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยเห็นสมควร
                5.  ได้รับเอกสาร  หนังสือของสมาคมฯ  และประดับเครื่องหมายของสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยในโอกาสอันสมควรตลอดอายุการเป็นสมาชิก
                6.  มีสิทธิจะขออนุญาตตรวจสอบทรัพย์สินของสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย  และขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยได้ (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
หน้าที่ของสมาชิก
                สมาชิกมีหน้าที่สร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับสมาคมฯ  เพื่อให้การช่วยเหลือส่งเสริม  และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ ให้บรรลุเป้าหมาย  รวมทั้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก