ค่าบำรุงสมาคมฯ

                ในการชำระค่าบำรุงสมาคมฯธรรมเนียมแรกเข้า ครอบคลุมระยะ 2 ปีภายหลังการสมัคร จากนั้นจะต้องชำระธรรมเนียมจำนวน 200 บาทต่อปี เพื่อเป็นการรักษาสถานะภาพสมาชิกสมาคมฯ เช่นสมัครสมาชิกสมาคมฯ ในปี2554 ดังนั้นจะครอบคลุมถึงปี 2555 ดังนั้นจะต้องชำระค่าบำรุงเพิ่มเติมอีกครั้งในปี 2556 และอีกครั้งหนึ่งในปี 2557 เป็นต้น


1.  สมาชิกสามัญในประเทศ

 •    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า           500 บาท
 •    ค่าบำรุงสมาคมฯ รายปี         200 บาท         
 •    ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี     400 บาท
 •    ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี     900 บาท


2.  สมาชิกสามัญต่างประเทศ

 •    ค่าธรรมเนียมแรกเข้า         1,000 บาท
 •    ค่าบำรุงสมาคมฯ รายปี         500 บาท
 •    ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี   1,000 บาท


3.  สมาชิกวิสามัญในประเทศ

 •     ค่าธรรมเนียมแรกเข้า          300 บาท
 •     ค่าบำรุงสมาคมฯ รายปี        200 บาท

4.  สมาชิกสมทบ

 •     ค่าธรรมเนียมแรกเข้า          200 บาท
 •     ค่าบำรุงสมาคมฯ รายปี        200 บาท

 

member01 2

การขาดสมาชิกภาพ

1. ตายหรือลาออก
2. ประพฤติปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม  ทำให้เสื่อมเสียต่อสมาคมฯ และจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติให้ลบชื่อออก
3. ขาดการชำระค่าบำรุงวารสารสมาคมฯ ภายหลังจากที่นายทะเบียนได้มีหนังสือเตือนแล้ว ๒ ครั้ง