วิธีการสมัครสมาชิก

1.  สมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่ (.DOCX) หรือ ที่นี่ (.PDF) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งไปที่ คุณณัฐธิณี  สุเมโท

สำนักงานเลขานุการ (ชั่วคราว) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 775 ม. 19 ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-345391 ต่อ 405 โทรสาร 043-246-067 

2. สมัครผ่านทาง internet โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่ (.DOCX) และ save file word ไปพิมพ์ข้อมูล เสร็จแล้วส่งกลับมายังอีเมล์ของนายทะเบียน 

คุณณัฐธิณี  สุเมโท  E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

member01 1

3.  หลักฐานประกอบการสมัคร มีดังนี้
    3.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ /พนักงานของรัฐ 1 ฉบับ
    3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
    3.3  สำเนา transcript 1 ฉบับ
    3.4  สำเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 1 ฉบับ (ถ้ามี)
    3.5  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  หน้าตรง ไม่สวมหมวก 1 รูป (ติดรูปในแบบฟอร์มเท่านั้น)
รอทราบผลตอบรับทางจดหมาย หรือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ หลังจากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผ่านความเห็นชอบจากอนุกรรมการพิจารณา คุณสมบัติสมาชิก ภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร 


4.
รายละเอียดวิธีการชำระเงิน

วิธีที่ 1ชำระโดยใช้ Pay-In Slip

- กรณีส่งไฟล์มาให้ทาง E-mail  ให้เปิดไฟล์แบบฟอร์ม Pay-In Slip ที่แนบมาแล้วกรอกข้อมูลตรงอักษรสีแดงเสร็จแล้ว print ใบ slip  ออกมา      

- กรณีได้รับเป็นเอกสารให้กรอกข้อมูล  ชื่อ-นาสกุล เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว   เลขประจำตัวบัตรประชาชน   หลังจากนั้น นำ Pay-In Slip ไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้  โดยไม่จำเป็น ต้องส่งหลักฐานใด ๆ กลับมายังสมาคมฯ เพราะสมาคมฯ จะได้รับรายงานจากทางธนาคารโดยอัตโนมัติ

วิธีที่ 2ชำระโดยผ่านทาง Internet Banking  เพื่อเข้าบัญชี “สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย” โดยใช้ข้อมูลสำคัญเพื่อทำรายการ ดังนี้                                                                                           

COMPCODE :3428

ชื่อเรียก          :         ค่าสมัครสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

Cust. NO.       :        เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

REF. NO.        :        เบอร์โทรศัพท์ผู้สมัคร

                   หลังจากทำรายการเสร็จแล้ว   ท่านไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานใด ๆ กลับมายังสมาคมฯ เพราะสมาคมฯ จะได้รับ

รายงานจากทางธนาคารโดยอัตโนมัติ

          วิธีที่ 3   ชำระโดยวิธีโอนเงินตามวิธีการเดิม เข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          โอนเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท สำหรับสมาชิกสามัญ  และ 300 บาท สำหรับสมาชิกวิสามัญ (หลังผ่านความเห็นชอบ) เข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 468-014026-6

ชื่อบัญชี  สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่  คุณอัจฉริยา  นคะจัด โทรศัพท์ 06-1136-9046(เวลาติดต่อ 09.00 – 18.00 น.)

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*** สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวกับการสมัครทั้งหมดได้  ที่นี่