ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการฝึกอบรมหลักสูตร .การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก. รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2560

 

รายชอผไดรบคดเลอกเพอเขารบทนการฝกอบรม.pdf.01

 

รายชอผไดรบคดเลอกเพอเขารบทนการฝกอบรม.pdf.02