Intern

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติฯ internship รุ่น9/2560 และตารางการบรรยาย Core Course

 

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติฯ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก" รุ่นที่ 9 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม ถึง 30 ธันวาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2560 

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อ และลงทะเบียนเรียนและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 12-23 มิถุนายน 2560 ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี "การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก" เลขที่บัญชี 142-0-11949-4 หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 6 เดือน 25,000 บาท 

และสามารถตรวจสอบรายชื่อ และตารางการบรรยาย core course ได้ ที่นี่