Up

หนังสือ

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่3) พ.ศ.2555
พรบ.การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่4) 2556
จดหมายข่าวสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย เล่มที่ 1 ปี 2554
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก
หลักจรรยาบรรณสำหรับนักจิตวิทยาและมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน 2010
 
 
Powered by Phoca Download