นโยบายการจัดทำแผนที่ GIS

       สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ได้จัดทำแผนที่ระบบ GIS ในการพัฒนาฐานข้อมูลของนักจิตวิทยาคลินิกที่ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนเพิ่มจำนวนนักจิตวิทยาคลินิกในพื้นที่ที่ขาดแคลน ปรับปรุงสถานะการปฏิบัติงานนักจิตวิทยาคลินิกว่ามีอยู่ที่ใดบ้างและมีจำนวนเท่าใด และใช้ในการค้นหาเส้นทางในการเดินทางไปขอพบนักจิตวิทยาคลินิกในหน่วยงานต่างๆ

 แนวทางการใช้ข้อมูล

- นักจิตวิทยาคลินิกในแผนที่ GIS นี้หมายถึง นักจิตวิทยาคลินิกที่ได้รับปริญญาด้านจิตวิทยาคลินิกเท่านั้น และต้องมีการปฏิบัติงานตามมาตราฐาน 5 ด้านของนักจิตวิทยาคลินิกแต่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติงานครบทั้ง 5 ด้าน โดยจะปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็นสาธารณสุขหรือไม่ใช่สาธารณสุขก็ได้ เช่นสังกัดกระทรวงยุติธรรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกก็สามารถบันทึกข้อมูลได้

- ในการขอเก็บข้อมูลนักจิตวิทยาคลินิก จะขอเก็บข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ นามสกุล วุฒิการศึกษาและอื่นๆ เพื่อนำฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนระดับนโยบายการพัฒนาวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไม่ปรากฏในเว็บไซต์

- ข้อมูลที่สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยได้รับจะถือเป็นความลับ จะไม่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ โดยจะเผยแพร่ข้อมูลเพียง รายชื่อหน่วยงานที่มีนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติงานอยู่ และมีจำนวนกี่คน

- การขอใช้ข้อมูลที่เกินกว่าที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ จะต้องมีขออย่างเป็นทางการผ่านสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยเท่านั้น

- เว็บไซต์สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวของนักจิตวิทยาคลินิกไว้บน Server ของเว็บไซต์ ดังนั้นจึงปลอดภัยต่อการถูกจารกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

- ภาพหน่วยงานที่ปรากฏในแผนที่ GIS เป็นภาพจากในอินเตอร์เน็ต หากหน่วยงานใดไม่ปรากฏภาพหมายถึงไม่สามารถหาภาพประกอบได้ ดังนั้นขอความกรุณานักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ ส่งภาพประกอบให้สมาคมนักจิตวิทยาเพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลจะเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง

การขอส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ GIS

       หากท่านพบว่าหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานไม่มีข้อมูลอยู่บนแผนที่ GIS หรือข้อมูลที่มีไม่เป็นปัจจุบัน หรือข้อมูลหน่วยงานไม่มีภาพประกอบ ท่านสามารถส่งข้อมูลและภาพประกอบได้ตามแบบฟอร์มดังนี้

- ขอเพิ่มเติมข้อมูลนักจิตวิทยาคลินิกที่ไม่มีอยู่บนแผนที่ GIS ตามแบบฟอร์ม ที่นี่

- ขอปรับปรุงข้อมูลนักจิตวิทยาคลินิกที่ไม่เป็นปัจจุบัน ตามแบบฟอร์ม ที่นี่

- ขอส่งรูปภาพหน่วยงานที่มีนักจิตวิทยาปฏิบัติงานอยู่ ส่งได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความหมายสัญลักษณ์หมุดปักแผนที่

- กระทรวงสาธารณสุข

 หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต

  หน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์

  หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

- กระทรวงยุติธรรม

  หน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

- ศาลยุติธรรม

หน่วยงานสังกัดศาลเยาวชนและครอบครัว

- กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- กระทรวงกลาโหม

- กรุงเทพมหานคร

  หน่วยงานสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

  หน่วยงานสังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

- เอกชน

  หน่วยงานสังกัดเอกชน

เข้าชมแผนที่ GIS (คลิกที่รูปแผนที่)