IMG 1817

 Mfp0AFy7

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 3 : หมายเลข 1)

123 ม.16 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร.043-363002 โทรสาร 043-348384

(สถานที่ปฏิบัติงานนายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยคนปัจจุบัน)