คณะกรรมการบริหารสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

นายกสมาคม

ดร. เมธี     วงศ์วีระพันธุ์

สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อุปนายกสมาคม

     - นาวาเอกหญิงพรทิพย์     อินทรวิเชียร รน.

        สังกัด กองสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทหารเรือกรุงเทพ

     - พ.ต.อ.วินัย     ธงชัย

          สังกัด กลุ่มงานจิตเวช รพ. ตำรวจ

     - พ.ต.หญิง ดร. พนมพร     พุ่มจันทร์

       สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการวิชาการ

     - พ.ต.หญิง ดร. พนมพร     พุ่มจันทร์                                     ประธาน

        สังกัด สาขาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     - ดร.วิลาสินี      ชัยสิทธิ์

       สังกัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ

     - นางสาวกัณณิกา     สิทธิพงษ์

       สังกัด โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

 

     - นางสาวอัจฉริยา     นคะจัด

       สังกัด กลุ่มงานจิตวิทยา รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

     - นางสาวอมรรัตน์    คงชุบ

       สังกัด กลุ่มงานจิตเวช รพ.ชลบุรี

     - นางสาวเสาวรส     แก้วหิรัญ

       สังกัด สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

     - นางสาวเอื้ออนุช     ถนอมวงษ์

           สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     - นายโยธิน     จารุจุฑารัตน์

       สังกัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสระบุรี

     - ดร.อารยา     ผลธัญญา

       สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่