คณะกรรมการบริหารสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

นายกสมาคม

IMG 1799

      นางสาวจินตนา สิงขรอาจ

         สังกัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อุปนายกสมาคม

                 IMG 1815 2    นาวาเอกหญิงพรทิพย์     อินทรวิเชียร รน.  

สังกัด กองสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทหารเรือกรุงเทพ 

 

looknoo2ผศ.พ.ต.หญิง ดร. พนมพร     พุ่มจันทร์ 

สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       

 

dr.khattiya

 

  ดร.ขัตติยา รัตนดิลก  

สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

กรรมการวิชาการ

 

     - ดร.กุลวดี   ทองไพบูลย์     ประธาน

        สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       -  ดร.ไชยันต์  สกุลศรีประเสริฐ

        สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

       - ดร.อารยา  ผลธัญญา

        สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

       - พ.ต.อ.วินัย  ธงชัย

        สังกัด กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

     - ดร.วิลาสินี      ชัยสิทธิ์

       สังกัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ

     - นายประเสริฐ  จุฑา

       สังกัด กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล

     - นางนารีรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร

       สังกัด งานจิตวิทยา กลุ่มงานจิตเวช รพ.สระบุรี

     - นางสาวมะลิวรรณ  ออสันเทียะ  ซูทาร์

       สังกัด กลุ่มงานจิตเวช รพ.มหาราชนครราชสีมา

      - นางสาวยุภาภรณ์  ไพบูลย์

           สังกัด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

     - นายโยธิน     จารุจุฑารัตน์

       สังกัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสระบุรี