ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

 IMG 1725

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สมทรง  สุวรรณเลิศ

 

อาจารย์กิติกร  มีทรัพย์

 

อาจารย์วัลลี ธรรมโกสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

ด้านบริหารและวิชาการ 

IMG 1728

อาจารย์วันชัย  ไชยสิทธิ์

 IMG 1726

อาจารย์สุพิน พรพิพัฒนกุล

IMG 1727

อาจารย์สุภาวดี นวลมณี

 11160157 980348461984942 1629636095 n

ดร.เมธี  วงศ์วีระพันธุ์

ด้านกฎหมาย

นายกรัสนัย  พันธุ์เหลา