วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรระดับประเทศ ในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาคลินิกไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิตของคนไทย

 

พันธกิจ (Mission)

   ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาสุขภาวะและวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลประชาชน พัฒนาสังคม ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตตามบริบทของสังคมไทย ตามภารกิจดังนี้

  1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาคลินิกไทย โดยการโดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาวิจัย และสมรรถนะนักจิตวิทยาคลินิก เพื่อระบบบริการสุขภาพจิตที่เป็นเลิศ
  2. พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิกสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  4. เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก สร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ
  5. สร้างเสริมความเข้มแข็งของสมาคม ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. เผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านการป้องกันและการดูแลสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ


ค่านิยมหลัก (Core Value)

T = Team Work  :  ทำงานเป็นทีม

หมายถึง ร่วมคิด ร่วมทำ ช่วยเหลือสนับสนุน มีส่วนร่วม รวมทั้งเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

 

C = Continuous Improvement :  พัฒนาต่อเนื่อง

หมายถึง มุ่งพัฒนาตนเอง พร้อมเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ให้รู้ลึก รู้กว้าง รู้จริง และทันสมัย เพื่อความเป็นเลิศในด้านวิชาการ

 

P = Professionalism : เป็นมืออาชีพ

หมายถึง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน ทำตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม และอยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

 

A = Altruism : อุทิศตน

หมายถึง ปกป้องภาพลักษณ์ขององค์กร มีสำนึกในการดูแลรักษาผลประโยชน์ขององค์กร พร้อมสนใจ เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจในการบริการ