วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรระดับประเทศ ในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาคลินิกไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิตของคนไทย

 

พันธกิจ (Mission)

   ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาสุขภาวะและวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลประชาชน พัฒนาสังคม ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตตามบริบทของสังคมไทย ตามภารกิจดังนี้

  1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักจิตวิทยาคลินิกไทย โดยการโดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาวิจัย และสมรรถนะนักจิตวิทยาคลินิก เพื่อระบบบริการสุขภาพจิตที่เป็นเลิศ
  2. พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิกสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  4. เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก สร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ
  5. สร้างเสริมความเข้มแข็งของสมาคม ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. เผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านการป้องกันและการดูแลสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ


ค่านิยมหลัก (Core Value)

T = Team Work  :  ทำงานเป็นทีม

หมายถึง ร่วมคิด ร่วมทำ ช่วยเหลือสนับสนุน มีส่วนร่วม รวมทั้งเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

 

C = Continuous Improvement :  พัฒนาต่อเนื่อง

หมายถึง มุ่งพัฒนาตนเอง พร้อมเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ให้รู้ลึก รู้กว้าง รู้จริง และทันสมัย เพื่อความเป็นเลิศในด้านวิชาการ

 

P = Professionalism : เป็นมืออาชีพ

หมายถึง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน ทำตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม และอยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

 

A = Altruism : อุทิศตน

หมายถึง ปกป้องภาพลักษณ์ขององค์กร มีสำนึกในการดูแลรักษาผลประโยชน์ขององค์กร พร้อมสนใจ เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจในการบริการ

 

IMG 1817

 Mfp0AFy7

 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 3 : หมายเลข 1)

123 ม.16 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร.043-363002 โทรสาร 043-348384

(สถานที่ปฏิบัติงานนายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยคนปัจจุบัน)

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

นายกสมาคม

IMG 1799

      นางสาวจินตนา สิงขรอาจ

         สังกัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อุปนายกสมาคม

                 IMG 1815 2    นาวาเอกหญิงพรทิพย์     อินทรวิเชียร รน.  

สังกัด กองสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทหารเรือกรุงเทพ 

 

looknoo2ผศ.พ.ต.หญิง ดร. พนมพร     พุ่มจันทร์ 

สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       

 

dr.khattiya

 

  ดร.ขัตติยา รัตนดิลก  

สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

กรรมการวิชาการ

 

     - ดร.กุลวดี   ทองไพบูลย์     ประธาน

        สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       -  ดร.ไชยันต์  สกุลศรีประเสริฐ

        สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

       - ดร.อารยา  ผลธัญญา

        สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

       - พ.ต.อ.วินัย  ธงชัย

        สังกัด กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

     - ดร.วิลาสินี      ชัยสิทธิ์

       สังกัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ

     - นายประเสริฐ  จุฑา

       สังกัด กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล

     - นางนารีรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร

       สังกัด งานจิตวิทยา กลุ่มงานจิตเวช รพ.สระบุรี

     - นางสาวมะลิวรรณ  ออสันเทียะ  ซูทาร์

       สังกัด กลุ่มงานจิตเวช รพ.มหาราชนครราชสีมา

      - นางสาวยุภาภรณ์  ไพบูลย์

           สังกัด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

     - นายโยธิน     จารุจุฑารัตน์

       สังกัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสระบุรี 


กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

           - นางสาวอกนิษฐา     สีบุญเรือง

           สังกัด ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพ

กรรมการฝ่ายสาราณียกร

         - ดร. แสงเดือน     ยอดอัญมณีวงศ์                                       บรรณาธิการ

           สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         - นางสาวส่องโสม   พึ่งพงศ์                        

           สังกัด คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

         - นางสาวสุณิสา  คินทรักษ์  

           สังกัด คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

กรรมการฝ่ายนายทะเบียน

         - นางณัฐธิณี  สุเมโท

           สังกัด โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

 กรรมการฝ่ายปฏิคม

         - นางสาวเทพสุดา ฟูเมืองปาน

           สังกัด ศูนย์สุขภาพจิต กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์

         - นางสาวธัญญารัตน์   ชมสวรรค์

           สังกัด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

              - นางเรือนทอง     อภิวงศ์

            สังกัด กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

              - นางสาวเอื้ออนุช  ถนอมวงษ์

                  สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         -  นายวุฒิศักย์  นิมมลังกูล

           สังกัด  ศูนย์สมองและสุขภาพจิต  โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

         -  นางสาวสิธยา อยู่ศุข

            สังกัด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

กรรมการฝ่ายจัดหาทุน

         -  นายประเสริฐ   กวินนิพัทธ์

            สังกัด สำนักงานพัฒนาองค์กร SCG บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย

กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

         - นางสาวอัจฉริยา  นคะจัด

           สังกัด โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

         - นางสาวปวิตรา  คุ้มปิยะผล

           สังกัด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


กรรมการฝ่ายเลขานุการ

         - นางสาวกัณณิกา  สิทธิพงษ์

           สังกัด โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

         - นางสาวชณัติพร  ชลไพร

           สังกัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการกลาง

         - นางสาวพรพรรณ   ศิลปวัฒนาพร

                 สังกัด ศูนย์สุขภาพจิต กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์

         - นายเอม  ร่องพืช

                 สังกัด ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ

             - นางสาวกาญจนา  ช่วยกูล

                 สังกัด กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

             - ว่าที่ร้อยตรีไพรัช  นิภานันท์

           สังกัด งานจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสกลนคร

         - นายศิววงศ์  เพชรรัตน์

           สังกัด กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลหาดใหญ่

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

นายกสมาคม

ดร. เมธี     วงศ์วีระพันธุ์

สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อุปนายกสมาคม

     - นาวาเอกหญิงพรทิพย์     อินทรวิเชียร รน.

        สังกัด กองสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทหารเรือกรุงเทพ

     - พ.ต.อ.วินัย     ธงชัย

          สังกัด กลุ่มงานจิตเวช รพ. ตำรวจ

     - พ.ต.หญิง ดร. พนมพร     พุ่มจันทร์

       สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการวิชาการ

     - พ.ต.หญิง ดร. พนมพร     พุ่มจันทร์                                     ประธาน

        สังกัด สาขาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     - ดร.วิลาสินี      ชัยสิทธิ์

       สังกัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ

     - นางสาวกัณณิกา     สิทธิพงษ์

       สังกัด โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

 

     - นางสาวอัจฉริยา     นคะจัด

       สังกัด กลุ่มงานจิตวิทยา รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

     - นางสาวอมรรัตน์    คงชุบ

       สังกัด กลุ่มงานจิตเวช รพ.ชลบุรี

     - นางสาวเสาวรส     แก้วหิรัญ

       สังกัด สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

     - นางสาวเอื้ออนุช     ถนอมวงษ์

           สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     - นายโยธิน     จารุจุฑารัตน์

       สังกัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสระบุรี

     - ดร.อารยา     ผลธัญญา

       สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

         - ดร.กุลวดี     ทองไพบูลย์

           สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         - นางสาวอกนิษฐา     สีบุญเรือง

           สังกัด โรงพยาบาลกรุงเทพ

กรรมการฝ่ายสาราณียกร

         - ดร. แสงเดือน     ยอดอัญมณีวงศ์

           สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         - ดร.ณัฐวุฒิ     อรินทร์

           สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการฝ่ายนายทะเบียน

         - นางดรุณี     มณเฑียรทอง

           สังกัด กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

         - นางสาวสิรี     อุดมผล

           สังกัด กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลสวนปรุง

 กรรมการฝ่ายปฏิคม

         - นางสาวนรัญชญา     ศรีบูรพา

           สังกัด กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

         - นางสาวศยามล     ฤทธิแสง

           สังกัด กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

              - นางเรือนทอง     อภิวงศ์

            สังกัด กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

              - นางสาวอาภาพร     หาญป่า

                  สังกัด กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลสวนปรุง

         - นายวรพจน์     พนาปวุฒิกุล

           สังกัด ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 นนทบุรี

กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

         - นายมารุต    แก้วอินทร์

           สังกัด ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่

         - นางสาวศศิธร     พยัคฆชาติ

           สังกัด โรงพยาบาลนครพิงค์


กรรมการฝ่ายเลขานุการ

         - นายกิตติศักดิ์     จิตต์โสรี

           สังกัด สถานพิินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

         - นางสาวศศิธร     พยัคฆชาติ

           สังกัด โรงพยาบาลนครพิงค์

         - นางสาวเครือฟ้า     ปรีชา

           สังกัด ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่

กรรมการกลาง

         - นางนารีรัตน์   พงษ์สิทธิถาวร

                 สังกัด กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลสระบุรี

         - นางสาววิไล  ศรีเนตร

                 สังกัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนขอนแก่น

              - พ.ต.ต.หญิง นิภาพร    คำอั้น

           สังกัด กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลตำรวจ

         - นางสาวธัญญารัตน์  ชมสวรรค์

           สังกัด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา

         - นางสาวเทพสุดา   ฟูเมืองปาน

           สังกัด ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

             - นางสาวนรินทร์  วังยาว

                สังกัด รพ.รามาธิบดี OPD จิตเวช

 

         - ว่าที่ ร.ต.หญิง พิจิตรา ธีระวิสุทธ์กุล

                สังกัด กองจิตเวช รพ.พระมงกุฏ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

 IMG 1725

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สมทรง  สุวรรณเลิศ

 

อาจารย์กิติกร  มีทรัพย์

 

อาจารย์วัลลี ธรรมโกสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

ด้านบริหารและวิชาการ 

IMG 1728

อาจารย์วันชัย  ไชยสิทธิ์

 IMG 1726

อาจารย์สุพิน พรพิพัฒนกุล

IMG 1727

อาจารย์สุภาวดี นวลมณี

 11160157 980348461984942 1629636095 n

ดร.เมธี  วงศ์วีระพันธุ์

ด้านกฎหมาย

นายกรัสนัย  พันธุ์เหลา